«Sitte, vandre og stå»

Hver måned gjengir vi en tale av Aril Edvardsen i Troens Bevis bladet. Det sentrale i budskapet er like aktuelt i dag.

Denne talen holdt Aril Edvardsen på Troens Bevis Bibel -og Misjons Institutt sitt stevne den 2. september år 2000. Den er verdt å gjengi.

Det er tre bevegelser i Efeserbrevet: Sitte, vandre – og stå i kampen. Det blir feil rekkefølge å stå, vandre- og sitte.

Tekst: Efeserbrevet 1:4-6 pluss vers 12.
 4 I Kristus utvalgte han oss
          før verdens grunnvoll ble lagt,
          til å stå for hans ansikt,
          hellige og uten feil.
          I kjærlighet
          
     5 og etter sin egen gode vilje
          avgjorde han på forhånd
          at vi skulle få rett til å være
          hans barn ved Jesus Kristus,
          
     6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,
          som han overøste oss med
          i ham som han elsker så høyt.
 
12 Slik skulle vi være til lov og pris
          for hans herlighet,
          vi som alt nå har satt vårt håp
          til Kristus.

Som nyfrelst gjorde jeg min første evangelisttur til Eiken for Misjonssambandet. Misjonslegen Dr. Olsen som hadde gjort tjeneste i Kina og Etiopia var der, og han skrev dikt som han leste for meg som ung nyfrelst. (Sønnen ble senere sokneprest i Vennesla.) Diktet åpnet mine øyne for en fundamental sannhet i Guds nåde: I Bibelselskapets bibel leser vi at ”han utvalgte oss til pris og ære for hans herlighet” og ”til pris og ære for hans nådes herlighet.”

Diktets innhold var slik: Vi var i himmelen og hang utstilt som malerier, som Hans verk i en utstillingssal, til pris og ære for hans nådes herlighet. Vår Herre kommer inn sammen med serafer og kjeruber for å se på oss og han sa: ”Se på han der! At jeg fikk han inn i himmelen var et stort mirakel. Han var vanskelig, men min nåde var nok, vrang og vrien var han, men at han skulle behøve så mye nåde, men jeg bare øste på. Men se, der henger han, til pris for min nådes herlighet! Hele himmelen jublet og sa: ”Til pris og ære for hans nådes herlighet!”

Derfor er du utvalgt! Gud rasjonerer ikke. Gamle Adam sitter i oss, men Gud gir nåde. Du er ikke frelst for å lese og be og stresse. Da må du  heller bli ”frelst av nåde” igjen. Ta en tur på heia når det river og butter imot. Da kommer takken, lovsangen og prisen! Til og med en predikant må være frelst av nåde. Det blir stress og kjør av og til, bare det å leve. Det er fantastisk å være frelst av Guds nåde og leve ved nåden. Guds nåde opptukter oss og får oss til å tjene og arbeide.
Paulus sier han arbeidet mer enn alle og han oppmuntret Timoteus til å bli sterk ved nåden i Kristus Jesus.

Du er utvalgt for en spesiell ting: Gud skal få deg hjem og du skal være der til pris og ære for hans nådes herlighet.

SITTE
Ungene må først sitte, så kan de gå, vandre og stå. Efeserbrevet 2:4-7 sier at vi er satt i det himmelske med han.

     4 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, 5 gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst.  6 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham.  7 Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus.

Det er å sitte.

VANDRE
Eferne 4:17: Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet.

BLI STÅENDE
Efeserne 6:10-15: Guds fulle rustning
10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. 14 Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, 15 stå klar med fredens evangelium som sko på føttene.

Det handler om å bli stående i kampen.

Når Jesus døde vant han en  evig forløsning. Hebreerne 1:3 viser at ”han satte seg ved Majestetens høyre hånd i himmelen.” Alt var fullbrakt. I Det gamle testamentet måtte de stå! Det fantes ikke en stol i tempelet. Ofrene tok heller ikke bort synd! De var travelt opptatt hele tiden med å slakte mange dyr. Ingen hvile å få, det var bare å holde på, i det ene skiftet etter det andre. Det var ikke  5 minutter å få!

Men så kommer Jesus med en bedre pakt og et bedre offer. Han vant og SATTE SEG! Dette er sabbaten og et bilde på hvilen i Kristus Jesus. Han satte oss med ham. Flyr du rundt ennå? Rett-ferdig-gjort er du. Det er ikke noe galt i rett! Ferdig er lik avsluttet, helt ferdig. Gjort er gjort. Millioner av år i himmelen gjør deg ikke ett gram bedre enn du er nå. Det er godt at stresset er over. Jesus fullbrakte det for alle mennesker. En sabbatshelg er tilbake for Guds folk. Hvilen må være plattformen du står på.

Alle orkaner, ”hurricanes”, har et stillhetens senter som gir kraft. Fly kan måle dette senteret og fly rett inn i det. Livet i Gud – å tjene ham, når du forstår frelsens fundament, da har du forstått.

Jesaja 28:20: For sengen er så kort
        at en ikke kan strekke seg i den,
        og teppet er så lite
        at en ikke kan dekke seg med det.
Slik var det på noen av evangelist kammersene jeg fikk rundt omkring. Senga strakk ikke til og teppet var for lite. Men når Jesus satte seg kan jeg sette meg i det han har gjort.

Om jeg står på hodet kan jeg aldri bli bedre. Med Jesus som det fullkomne offer kan vi alle gå inn til hvilen. Da, når du sitter, kan du også vandre. Det er hva vi kaller helliggjørelsen, som du aldri blir ferdig med. Du må skille mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Du skjønner det at rettferdiggjørelsen holder når helliggjørelsen mislykkes. Når Jesus vasket disiplenes føtter ble de forskrekket. Peter reagerer veldig, men Jesus sier at ”den som er badet er helt ren og han trenger bare å vaske føttene. Dere er alle rene”. Føttene er VANDRINGEN og støvet som legger seg på føttene. I livet ser du og hører ting. Du må la vindusviskerne gå så skitten på frontruta viskes vekk. Slik får vi en daglig fornyelse i vandringen.

Fristelse er ikke synd. De verste tanker kan fly over deg, men ikke la de bygge reir. Vi snakker om helliggjørelse. Det kommer støv på føttene, ” men Ordet sier: ”at dere ikke lenger skal vandre slik som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet”.

Romerbrevet 1:1-2 handler om sinnets fornyelse.
Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere, brødre, til å bære legemet fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.

Helliggjørelsen har tre sider
A: Den er også et fullbrakt verk. Hebreerne 10:14: ”For med et eneste offer har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.” Selv om du skulle dø uten å bli helt lik Jesus er du helliggjort i Kristus Jesus!

B: Øyeblikkets opplevelse: Hjerterenselse kalte T.B.Barrat dette for. Det forkynnes ikke mye nå, men de gamle pinsevennene gjorde det. Uttrykket ”ved troen renset han deres hjerter” fra Apostlenes Gjerninger 15:9-10. Helliggjørelse tilegnes i det øyeblikk da Jesus overtar på hjertets trone og råder som den iboende Kristus, det er å erfare helliggjørelse nå. Da jeg ble døpt i Den hellige Ånd, eller hva du enn kaller det, noen sier fylt av Ånden, så var jeg salig i 3-4 uker, men jeg kom ned på jorden igjen.

C: Helliggjørelse er et fremadskridende verk. Selv om du faller er du dekket. Alle formaninger i brevene er et fremadskridende verk.
I 1. Joh. 2:1-2: Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.  2 Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.
Vi kan sitte, vandre og stå i kampen. Vi kan også slåss i Jesu navn slik vi leser om i Efeserbrevet 6. Når djevelen banker på er du død i Kristus. Han får ikke svar fra deg. Les Kolosserbrevet 3:1-3: ”Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd.  2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.  3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. ” Du er skjult med Kristus i Gud. Hvordan skal djevelen få tak i deg da?

1 Joh 5:18 Vi vet at den som er født av Gud, ikke synder; for han som er født av Gud, bevarer ham, og den onde rører ham ikke.
Den onde rører ham ikke. ”Han tar seg i vare”.

Men, Jakob 1:14 lærer oss at: ” Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. 15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. 16 Ta ikke feil, mine kjære brødre!”

Det er vranglære å si at det er enten Gud eller djevelen som frister deg. I trosmenighetene kunne du høre dette før. De hadde en todimensjonal virkelighet. Humanismen er en avstumpet endimensjonal virkelighets oppfatning. Men Bibelen er tredimensjonal og regner med både Gud, mennesket og djevelen. Det menneskelige elementet er viktig. Det er ikke djevelen som frister deg, unntatt når Gud tillater det, men da ikke over evne.

Problemet for oss er mest vår egen lyst. Vi blir ikke fri fra vår syndige natur før vi går herfra til herligheten. De kjødelige begjæringene som er listet opp i Galaterbrevet 5:19  er en forferdelig liste. Men når vi vandrer i Ånden skal vi ikke fullbyrde kjødets begjæringer: Gal.5:16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i vår syndige natur. Den hellige Ånd gir oss seier i fristelse. Da er det godt å tenke at ”jeg er skjult med Kristus i Gud.”

Vitnesbyrd om djevelen forherliger djevelen. Vi forherliger heller Jesus! Vi renger folk som ser Jesus. Når vi har lært å sitte, vandre (vi blir aldri ferdig, men likevel har vi noe å falle tilbake på) og det er da vi kan stå i kampen. Der i stillhetens senter kan vi stå imot hele ondskapens åndehær. Åndelig krigføring er å forkynne evangeliet. Du trenger ingen spesialiteter. Prek evangeliet ikledd Guds fulle rustning. Jeg kriger i ett sett når jeg forkynner. Du vet, spesialiteter går opp som en hjort og ned som en lort. Vi må slåss med de våpen evangeliet gir oss. Min store hemmelighet er alltid frelsen i Jesus Kristus. Du blir ikke stressa da. ”Jeg har sabbat hver dag” sa jeg til en adventist ved et tilfelle. ”Du vet ikke hva sabbat er engang” sa jeg til ham.  Amen!

Troens Bevis er et månedlig misjonsblad med gripende historier, sterke vitnesbyrd og trosinspirerende artikler. Du kan få et gratis abonnement på Troens Bevis bladet ved å klikke her. 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter