Hvem tok Julegaven fra dem

«Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle» (Jes. 9:2).

Leder fra Troens Bevis, Desember 2007

Av Rune Edvardsen

Vi går raskt mot de mest travle tider for oss alle her i Vesten. Med julegaver og alt stress og kav som er laget for å få hjulene og Julen til å bli best mulig for oss alle. I disse tider er det mere enn noen gang viktig å tenke på våre neste. De fattige og de fortapte.

Verden er urettferdigere enn noen gang, og vi kristne må også ta mye av vårt ansvar for det. Den største urettferdigheten er at millioner på millioner går fortapt uten å ha fått høre om den Gaven som Julen gav oss, nemlig Jesus Kristus.

Vi er alle skapt til felleskap med Gud, enten vi bor her i Norden eller ved verdens ende. Det var hele planen med Skapelsen. Grunnen til at Gud skapte himmelen og jorden var deg og meg. Vi er de priviligerte. Alle mennesker ble skapt i Gud bilde for å leve i samfunn med han. Dette er Julens innhold.

Englene på Betlehems markene sa til hyrdene: «Se, jeg forkynner dere en stor glede- en glede for hele folket: I dag er det født dere en Frelser, som er Messias Herren- i Davids stad» (Luk.2:10-11).

Alle må få høre at frelseren er født!
Når Jesus hadde sonet all verdens synd så satte han seg ved Faderens Høyre side. Der skal han sitte til han skal hente Bruden sin hjem. Denne Bruden er de som Gud har skapt fra all stammer, språk, folkeslag og land utover den ganske jord.

Det siste Jesus sa før han reiste tilbake til Himmelen var også det viktigste han hadde og si til sine her på jord: «GÅ UT OG FORKYNN EVANGELIET OM FRELSE TIL HELE VERDEN!»

Gamle Simon, som tok Jesusbarnet i sine armer hadde forstått dette. Han sa: «Mine øyne har sett Guds frelse, som han har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for sitt folk Israel» (Luk.2:30-32).

Kjære leser og misjonspartner: Vi har fått oppdraget med å gå ut med Julens Gave til alle som lever på vår felles jord. Jesus har sendt oss. Han selv kan ikke i sin jordiske skikkelse lenger gå ut og forkynne for alle. Men han sendte den Hellige Ånd til oss for at vi skulle gjøre det, slik at han skal kunne være med oss dit vi går.

Hvem tok Julegaven??
Jo, Satan tok gaven fra millioner som lever i mørket. Bibelen kaller han tyven, og Jesus sa: «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod» (Joh.10:10).

Løgner, egoisme, verdslighet og bedrag har ført Guds barn bort i generasjoner fra å gi Julens gave til alle folkeslag. Men nå lever vi i endens tid og nå må innsatsen øke mange dobbelt. Mange doktriner, avsporinger og underlige manifestasjoner og ideologier fikk makt til å manipulere Guds utvalgte vekk fra hovedoppdraget. Og det må vi sammen gjøre alt vi makter for å endre på. Dette er vårt oppdrag vi som har hørt evangeliet og fått tak i Julegaven…

Oppdraget er klart, enkelt og oppnåelig.
Hva må gjøres?

  • Forkynne Jesus til alle og enhver
  • Kjempe for fred og rettferdighet
  • Elske hverandre som han elsket oss
  • Hjelpe de fattige.

Det er nok penger blant oss troende i verden. Det er nok teknologi til å nå alle mennesker med evangeliet på få timer om en satte alt inn på dette. Det er nok troende til å få dette til dersom alle adlyder Jesu ordre om verdens vid evangelisering.

Det er større nød nå enn noengang. AIDS, HUNGER, KRIG, alt rammer vår felles jord hele tiden. Men vi har alt som skal til for å dele, endre, lege og frelse. Høsten er stor. Jesus sa: «Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Den som høster, får lønn, og han samler frukt til evig liv» (Joh. 4:35). Og der menneskelige krefter ikke strekker til har vi JULENS HERRE, han som har all makt i himmel og på jord. Han er løsningen for alle.

Han har gitt oss midler til å fullføre innhøstningen. Vi har nå engler i lufthimlen, budbærere som dekker hele jorden 24 timer daglig fra Sarons Dal. Når vi leser i Åpenbaringsboken 14:6-16, leser vi om budbærere under det høyeste av himmelen som kan forkynne evangeliet over hele jorden for alle folkeslag på alle språk, slik at JORDEN BLIR HØSTET. Dette skal være med å bringe Julens Herre tilbake til jord med vår tidsalders ende og opprettelsen av Fredsriket, som julens evangelium taler om. (Matt.24:14).

Julens Herre er evig. Hans gaver er evige. I Evigheten i himmelen skal all urettferdighet, sykdom, lidelse og sorg bli gjennopprettet. Julens gave Jesus Kristus er evig velsignelse for alle mennesker. Bibelen sier det slik: «Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre» (Rom.6:23).

Vi opplever paradokset hver dag. Vi kunne nådd titalls ganger flere med evangeliet gjennom Troens Bevis’ mange virkegreiner. Det hele står på Guds barns offervillighet. Vi må utvide og nå lenger ut. Bibelen sier: «Den som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste med rik velsignelse» (2.Kor. 9:6).

Vi har sammen fått oppdraget som Kristus gav alle som tror. Da er det godt for enhver som adlyder Jesu misjonsbefaling, at han samtidig gir oss sitt løfte: «Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Han som gir såmannen såkorn og brød å ete, han skal også gi dere såkorn og la det mangedoble seg, og gi vekst til fruktene av deres rettferdighet» (2. Kor. 9: 8 og 10-11).

LA OSS GI DE SKARER SOM ENNÅ SITTER I DØDSSKYGGENS DAL TILBAKE DEN GAVEN SOM TYVEN TOK FRA DEM, NÅ I ÅRET 2008! 

Gi en gave til misjonsarbeidet!

Se siste nyheter